Stadgar

Stadgar 2020

Gällande för Landskrona Pistolklubb!

Stadgarna har senast ändrats av årsmötet den 20. februari 2020.

LPK- Stadgar-2020

§ 1 Föreningens uppgift:

Föreningen har som ändamål att i enlighet med Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) regler och beslut driva verksamhet med pistolskytte och då verka för ökad skjutskicklighet med pistol och revolver och en ansvarsfull och säker hantering av dessa vapen (nationellt skytte). Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), samt till Malmöhus Pistolskyttekrets. Föreningen och dess medlemmar ska följa de myndighetsregler som gäller för verksamheten och förbundets stadgar. Föreningen kan på grund av sin anslutning till förbundet ha att följa de regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

§ 2 Föreningens organisation:

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ett ordinarie årsmöte ska hållas före 3 månads utgång. Om extra årsmöte stadgas i § 10. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande och verkställande organ. Styrelsen kan i förekommande fall delegera uppgifter till sektionsstyrelse, sektionsledare och verkställande utskott och till enskilda medlemmar inom och utom styrelsen. Styrelsen ansvar utåt för föreningens åtaganden gäller dock fortfarande.

§ 3 Medlemskap i förening:

Den som är bosatt (folkbokförd) i Sverige kan bli medlem i föreningen. Efter särskild prövning av kretsstyrelsen kan även annan person bli medlem i föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen. Styrelsen kan delegera beslutanderätten till särskilt utskott, ansvarigt inför styrelsen. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig med en försäkran att följa föreningens stadgar och beslut och ett medgivande att personuppgifterna får databehandlas. Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig och ska kunna lämna referenser.
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas!
– att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål enligt 1 § eller
– att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen vad gäller ekonomi, anseende utåt eller liknande.

Beslut att avslå en medlemsansökan ska fattas av styrelsen och vara skriftligt och motiverat samt anvisa hur beslutet kan överklagas. När beslutet är slutligt utformat ska det inom sju dagar tillställas den som har fått avslag på sin medlemsansökan. Användande av e-post är tillåtet om sökanden har lämnat sin e-postadress. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor från det att beslutet tillställdes sökanden. Medlemskap i föreningen börjar gälla från den dag som styrelsen bestämmer, eller om styrelsen inte har bestämt någon dag, från dagen för beslutet.

§ 4 Medlemskapets upphörande m.m:

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla sitt beslut till föreningens styrelse. Om inte medlemmen begär att få kvarstå som medlem så länge som medlemsavgiften är betald, så gäller begäran om utträde med omedelbar verkan. Omedelbart utträde hindrar inte föreningen att kräva betalning för startavgifter, medaljer och liknande som medlemmen resterar för. Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast på förfallodagen ska påminnas om sin skyldighet. Betalas ändå inte medlemsavgiften har föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen med omedelbar verkan. Har medlem i övrigt inte betalt hela sin medlemsavgift senast fyra månader efter förfallodagen anses medlemmen – om inte styrelsen har medgett anstånd med betalningen – ha begärt sitt omedelbara utträde med verkan från samma dag. Styrelsen kan i övrigt besluta om uteslutning av medlem ur föreningen.
Skäl för uteslutning är:
– att medlemmen har visat sådana egenskaper att han eller hon bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen mot bakgrund av de föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndighet
– att medlemmen har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av säkerhetsbestämmelserna
– att medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål
– att medlemmen på annat sätt har skadat föreningens intressen, ekonomiska eller andra.

I lindrigare fall kan styrelsen i stället besluta att medlemmen under viss tid, längst sex månader, ska stängas av från verksamheten eller att medlemmen ska tilldelas en varning. Styrelsens beslut ska vara skriftligt och ange skäl för uteslutningen, avstängningen eller varningen och hur beslutet kan överklagas. Innan styrelsen beslutar ska medlemmen ha fått skälig tid för att yttra sig i saken, skriftligt eller muntligt.

§ 5 Hedersmedlem:

På förslag av styrelsen kan årsmötet utse hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift till föreningen. En hedersmedlem har i övrigt de rättigheter som andra medlemmar har. Till hedersmedlem utses den som på ett utomordentligt sätt har främjat föreningens syften. Föreningen kan också ha andra skäl för att utse hedersmedlem.

§ 6 Årsmöte:

Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmöte inom ramen för dessa stadgar. Kallelse till ordinarie årsmöte med förslag till dagordning ska tillställas medlemmarna med post, e-post eller på annat tillförlitligt sätt senast tre veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, budgetförslag, verksamhetsplan, motioner, styrelsens förslag samt valberedningens förslag bör finnas tillgängliga för medlemmarna, t ex genom att anslås i klubblokal eller finnas på hemsida, senast en vecka före årsmötet. I kallelsen till årsmötet ska meddelas var dessa handlingar kommer att finnas tillgängliga.

§ 7 Ärenden vid ordinarie årsmöte:

Vid ordinarie årsmöte är nedanstående ärenden obligatoriska på dagordningen om ej annat sägs. Styrelsen bestämmer vilka övriga ärenden som ska behandlas. Fråga av större vikt för föreningen får inte beslutas vid årsmöte om den inte har stått på den dagordning som har tillställts medlemmarna. Ett annat ärende som inte står på dagordningen får behandlas av årsmötet, men för att ett beslut ska kunna fattas i ärendet krävs att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna är för att ärendet ska tas upp till beslut på årsmötet.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare.
4. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning).
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet.
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Fastställande av verksamhetsplan (ej obligatorisk).
13. Fastställande av budget (ej obligatorisk).
14. Fastställande av medlemsavgifter och förfallodag för årsavgift.
15. Val av föreningens ordförande.
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
17. Val av revisor(er) och suppleant(er).
18. Val av ledamöter i valberedningen.

§ 8 Röstning vid årsmöt:

Medlem som har betalt sin medlemsavgift, eller som hedersmedlem inte behöver betala medlemsavgift, har rösträtt på årsmötet under förutsättning att han eller hon under året fyller lägst 18 år. Rösträtten är personlig och får inte ske genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock rätt att yttra sig på årsmötet.
För att årsmötet ska kunna besluta krävs inte – under förutsättning att mötet har kallats på rätt sätt – ett minsta antal närvarande medlemmar med rösträtt. Årsmötet beslutar med öppen omröstning. Vid val ska sluten omröstning genomföras om någonröstberättigad medlem begär det. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, dvs mer än hälften av antalet avgivna röster.Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Vid val utses den som har fått flest röster. I händelse av lika röstetal får lotten avgöra.

§ 9 Motioner:

Motion från medlem till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet lämna yttrande över inkomna motioner. Motion från medlem i fråga som bör beslutas på förbundsmöte inom Svenska Pistolskytteförbundet ska ha kommit till styrelsen senast den 1 november året före förbundsmötet. Föreningen avgör, om möjligt vid allmänt medlemsmöte, om motion ska sändas till pistolskyttekretsen. Motion från föreningen till kretsen ska ha kommit till kretsstyrelsen senast den 1 december samma år.

§ 10 Extra årsmöte:

Föreningens styrelse kan kalla till extra årsmöte när en fråga av vikt kräver det. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor begär det eller när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan begäran ska vara skriftlig och motiverad. När styrelsen har tagit emot en begäran som fyller de nämnda kraven ska styrelsen inom två veckor kalla medlemmarna till extra årsmöte. Det extra årsmötet ska hållas tidigast inom två veckor och senast inom två månader från kallelsen. Med kallelsen ska följa förslag till dagordning för årsmötet. Vid extra årsmöte får endast beslutas i de frågor som orsakat mötet och som står på dagordningen. Underlåter styrelsen – trots att en begäran om extra årsmöte fyller de nämnda kraven – att kalla till det extra årsmötet får den som begärt årsmötet i stället utföra kallelsen. Detsamma gäller om styrelsen har avgått. I övrigt gäller reglerna för ordinarie årsmöte.

§ 11 Styrelsens sammansättning:

Styrelsen består av ordförande och fem övriga ledamöter samt tre suppleanter. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs av årsmötet för ett eller två år. Som ersättare för ledamöterna väljer årsmötet minst två suppleanter, som inträder i styrelsen när ledamot har förhinder. Suppleanter väljs för ett eller två år. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe fram till nästa årsmöte i den ordning suppleanterna valts vid årsmötet. Om inte årsmötet har utsett befattningarna så utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter även de övriga befattningar som behövs och får adjungera personer till styrelsen. Adjungerad har inte rösträtt men kan i övrigt få de befogenheter styrelsen bestämmer.

§ 12 Styrelsens beslutsförhet:

Styrelsen är beslutsför när alla ledamöter och suppleanter har kallats och minst hälften av ledamöterna är närvarande, inklusive suppleanter som har trätt i ledamots ställe. För alla beslut krävs att minst hälften av de avgivna rösterna stöder beslutet – dock minst tre. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Endast närvarande får rösta och röstning får inte ske genom ombud. I brådskande ärenden får ordföranden använda sig av telefon, post eller e-post för att få ett tillräckligt stöd för ett beslut. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa styrelsemöte.

§ 13 Styrelsens sammanträden:

Kallelse till styrelsemöte med dagordning bör tillställas alla ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträdet. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som tar upp närvaron, fattade beslut och annat som styrelsen anser ska tas in i protokollet. Är någon röstberättigad av annan mening än styrelsen har han eller hon rätt att få denna mening antecknad i protokollet eller att få lämna en skriftlig reservation som bilaga till protokollet. Protokollet undertecknas av den som fört protokollet och justeras av ordföranden.
Om någon som var röstberättigad vid sammanträdet anser att protokollet borde ha utformats på ett annat sätt så har han eller hon rätt att få sin mening noterad i nästa protokoll. Med närvarande vid sammanträde menas även den som deltar genom videokonferens eller motsvarande om personen har samma förutsättningar som andra att delta i diskussioner och beslut.

§ 14 Styrelsens åligganden:

Det är styrelsens uppgift att!
– leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningens ändamål, årsmötets beslut och stadgarna i övrigt.
– bereda de ärenden som ska avgöras av årsmötet, verkställa årsmötets beslut och redovisa verksamheten för årsmötet.
– avgöra frågor om medlemskap i föreningen.
– besluta i frågor om disciplinära åtgärder.
– ordna tävlingar och skjutövningar.
– besluta i frågor om intyg om behov av vapen.
– förvalta föreningens egendom.
– tillse att gällande beslut av myndighet i miljöfrågor respekteras av föreningen.
– före januari månads utgång överlämna styrelsens protokoll och räkenskaper för det gångna året för revision.
– inom föreskriven tid sända in samtliga erforderliga årsrapporter och avgifter.
– inom föreskriven tid rapportera vilka medlemmar som kvalificerat sig för. skytteutmärkelser och för riksmästarklassen.

§ 15 Firmateckning m.m:

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelse så beslutar, av en eller flera andra personer. Beslut om vem som tecknar firman ska tas in i styrelseprotokoll. Om en person ensam tecknar firman kan styrelsen lämpligen begränsa teckningsrätten till särskilt ändamål. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektionsledare, sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.

§ 16 Verksamhets- och räkenskapsår:

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 17 Revision:

För granskning av föreningens verksamhet ska årsmötet på ett år utse minst en revisor och en suppleant för revisorn. Revisor har rätt att fortlöpande få ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar och att närvara vid styrelsens sammanträden. Styrelsen ska senast den sista januari överlämna föreningens protokoll och räkenskaper för det gångna året till revisor och vid behov även överlämna föreningens övriga handlingar. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Berättelsen ska ta upp frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 18 Valberedning:

Årsmötet bör utse en valberedning som är vald fram till nästa årsmöte. Mötet bestämmer antal ledamöter och ev. suppleanter och kan utse en sammankallande ordförande. I annat fall utser valberedningen ordförande inom sig och meddelar föreningens styrelse. Ledamot eller suppleant i valberedningen får inte vara ledamot eller suppleant i föreningens styrelse. Föreningens styrelse ska i god tid //viss dag// meddela valberedningen vilka personer som är i tur att avgå, avsägelser och annat som kan vara nämnden till hjälp i dess arbete.
Ledamot i valberedningen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och att läsa styrelsens protokoll. Valberedningen bör senast två veckor före årsmötet meddela styrelsen vilka personer som nämnden avser att föreslå årsmötet att utse. Om valberedningen anser lämpligt att någon i beredningen föreslås till styrelsen eller som suppleant i styrelsen, har denne att omgående lämna sitt uppdrag i valberedningen.

§ 19 Överklagande:

Årsmötets och styrelsens beslut kan överklagas av medlem i föreningen. Den som har nekats medlemskap kan överklaga det beslutet. Hur överklagande ska behandlas avgörs av styrelsen. Styrelsens beslut i den delen kan inte överklagas. Överklagande sker till kretsen eller till annan organisation som föreningen är ansluten till, beroende på ärendets karaktär. Ett överklagande ska ges in till föreningens styrelse inom tre veckor från det att beslutet slutjusterades. Styrelsen vidaresänder överklagandet till överinstansen med ett eget yttrande och aktuella handlingar så snart möjligt och senast inom två veckor efter att överklagandet kom in.

§ 20 Sektioner:

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte.

§ 21 Tvist:

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska om möjligt lösas genom medling. Om medlingen inte lyckas ska tvistefrågan hanteras på samma sätt som ett överklagande.

§ 22 Ändring av stadgarna m. m:

Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas av föreningens styrelse eller av medlem i föreningen. Föreningens stadgar kan bara ändras av årsmötet. För att gälla ska beslutet om ändring tas med acklamation, dvs. ingen röstberättigad säger nej, eller vid votering, då mer än 2/3 av de avgivna rösterna ska läggas för förslaget om ändring. Styrelsen har att överlämna protokollet från årsmötet och de nya stadgarna till kretsstyrelsen – och om så krävs till andra organisationer som föreningen är ansluten till – för godkännande. Kan kretsstyrelsen inte avgöra frågan har den att överlämna aktuella handlingar med eget yttrande till förbundet. Frågan om hur föreningens stadgar ska tolkas prövas i första hand av årsmötet. Om årsmötet inte kan lösa en fråga med hjälp av stadgarna har årsmötet att följa allmänna svenska föreningsrättsliga principer. Detsamma gäller föreningsstyrelsen, om den inte väljer att överlämna frågan till årsmötet.

§ 23 Upplösning av föreningen:

Förslag om upplösning av föreningen får bara läggas till ett ordinarie årsmöte och frågan ska då finnas på dagordningen som bifogas den stadgeenliga kallelsen till årsmötet. Ett förslag om upplösning av föreningen ska vara skriftligt och motiverat. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet avgivna och godkända röster. Beslutar årsmötet om upplösning av föreningen ska mötet även besluta om hur föreningens tillgångar ska användas. Tillgångarna får inte delas ut till enskilda personer utan ska användas för ändamål som främjar pistolskytte. Mötet ska också besluta om hur föreningens handlingar ska bevaras, som att överlämnas till arkiv eller till annan förening som övertar föreningens verksamhet. De förbund och andra organisationer som föreningen är ansluten till ska så snart möjligt underrättas om årsmötets beslut om upplösning genom kopior av protokollet från årsmötet, revisionsberättelse och avslutande balans- och resultaträkningar. Om föreningens ekonomi är så instabil att det är uppenbart att föreningens förfallna skulder överstiger tillgångarna har föreningens styrelse att kalla till extra årsmöte för att besluta om extra uttaxering eller att på annat sätt säkra föreningens fortsatta existens eller om annan utväg ej finns, begära föreningen i konkurs.