Ny medlem

Om du är intresserad av ett medlemskap i Landskrona Pistolklubb då gäller följande:

Vid första besöket får du genomgå en kort information om säkerhet och övriga skytterutiner, ansökningsblankett och blankett för utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Du får sedan deltaga i den officiella träningen vid tre tillfällen och vid fjärde besöket skall ansökan om medlemskap och utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Utdraget ur belastningsregistret skall lämnas i oöppnat kuvert för att öppnas i närvaro av representant för styrelsen i Landskrona Pistolklubb.

De gånger ni lånar vapen av materielförvaltaren kommer ni att registreras med ert personnummer.

Träning!

Skarpskytteträningen äger rum ”sommartid” på onsdagar kl 17.30-20.00 på Mariebergsbanan. Om du inte har eget vapen sker utlåning genom materielförvaltaren kl 17.20 – 18.00 träningsdagen. Erforderlig ammunition finns till försäljning hos materielförvaltaren.
Vid träningen ger skjutledaren dig instruktioner om vapnet, skjutteknik och säkerhet.

Tävling!

För alla skyttar är tävlingen den bästa träningsformen. Kom därför snarast med på Klubbens interna tävlingar på Mariebergsbanan. Vapenutlåning och ammunitionsförsäljning äger rum före tävlingsstart. Som mer erfaren skytt kan du bl a deltaga i Kretsens tävlingar, vilka anges i skjutprogrammet och på klubbens hemsida under aktivitetskalendern. Som nybörjare deltager du i klubbens interna tävlingar i egen klass tillsammans med andra nybörjare.

Pistolskyttekort!

För att få tävla på nationella tävlingar, samt klubbens fältskjutningar krävs att man blivit examinerad till ett pistolskyttekort som är ett personligt bevis för att man besitter kunskap om vapenhantering, skjutskicklighet och säkerhet.
Utbildning för pistolskyttekortet görs av klubbens speciellt utbildade examinator.

Information från Svenska Pistolskytteförbundet!

Märkestagning!

Träning och tävling leder till att du kan erövra märken och medaljer.
Fyll i resultat i skjutkortet som kan fås från materielförvaltaren, få dem signerade av skjutledaren och lämna kortet till sekreteraren senast den 30. november. Dina utmärkelser får du sedan vid årsmötet som hålls i månadsskiftet Februari/Mars följande år och för dessa får du själv betala halva kostnaden och klubben står för resten. Man behöver inte ta ut sina utmärkelser utan välja att bara bli registrerad på vilket märke man uppfyllt fordringarna för.
Sekreteraren bokför och registrerar vilka märken och medaljer du erhållit.

Banan!

Skjutbanan är dagligen tillgänglig med få undantag. I träningsförrådet finns nödvändigt tavelmateriel. Det är en gemensam angelägenhet att hålla banan i ordning, så glöm inte att städa upp efter dig.


Klubbstugan!

Stugan på Marieberg är en trevlig samlingsplats för alla medlemmar. Läsk finns till självkostnadspris. Passa på att se på anslagstavlan, läs aktuella skyttetidskrifter och annan information. I bokhyllan hittar du pärmar som är intressantare än de först ser ut att vara. Du finner t. ex. regler för de olika klubbtävlingarna, tävlingsresultat eller protokoll från styrelsemötena. Som medlem kan du få disponera en nyckelbricka till klubbstuga och får koden till träningsförrådet mot en deponeringsavgift.  Vänd dig till kassören.

Klubben!

Det är medlemmarnas gemensamma ansträngningar som får klubben att fungera och utvecklas. Till sin hjälp har klubben en styrelse som medlemmarna väljer och som sammanträder var sjätte vecka. Kom därför med dina synpunkter, förslag, kritik och annat som du tycker är viktigt till styrelseledamöterna.

Övrigt!

Som medlem får du Svenska Pistolskytteförbundets, Svenska Sportskytteförbundets, Malmöhus Pistolskyttekrets och Landskrona Pistolklubbs skyttemärken och medaljer till halva kostnaden efter att ha uppfyllt fordringarna.
Du är automatiskt olycksfallförsäkrad.

Medlemsavgiften betalas förskottsvis och skall vara klubben tillhanda senast den 31:e januari innevarande år.

Medlemsavgiften består av en klubbavgift som bestäms av årsmötet, en förbundsavgift som bestäms
av Svenska Pistolskytteförbundet, samt en underhållsavgift. Denna underhållsavgift är 200:- per år för aktiv senior/familjemedlem. För varje timme som det arbetas med godkända arbetsuppgifter görs ett avdrag på nästa års medlemsavgift av 10:-/tim upp till 20 timmar. De medlemmar som arbetar mer än 20 timmar kan ta ut ammunition, materiel m m motsvarande 10:-/tim en gång per år. För nyinvalda medlemmar gäller att medlemsavgiften skall vara betald senast 45 dagar efter det officiella invalet och meddelande härom skett. Medlemmar som väljs in efter 1:e oktober är befriade från medlemsavgift för innevarande år under förutsättning att priser eller skytteutmärkelser inte skall erhållas. Medlem som önskar utträde ur klubben skall meddela detta senast två veckor innan årsskiftet annars kommer medlemmen att bli debiterad kommande års förbundsavgift.

Hemsida!

Besök gärna klubbens Internet-hemsida på adressen https://landskronapk.se
Där finns information om klubben, tävlingsprogram, tävlingsbestämmelse, diverse blanketter, viktig information, samt tävlingsresultat från klubbtävlingar…

Väl mött, Styrelsen.